Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.imperollsklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe, z siedzibą w Sierakowicach, przy ul. Łąkowej 25, posiadający NIP: 589-17-96-605, REGON: 192945190.
3. Dane osobowe zbierane przez Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

§1.

1. Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe przetwarza następujące kategorie danych: dane kontaktowe, dane dotyczące aktywności w Serwisie, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków, dane dotyczące usług marketingowych.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celach i zakresie:
a) rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter). Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach przed innymi podmiotami, organami, w tym organami egzekucyjnymi. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) marketingu Towarów i Usług. Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:
a) adres e-mail;
b) hasło.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie. Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
7. W przypadku skorzystania z usług formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownik zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.
9. Przekazanie danych osobowych do Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§2.

1. Zgromadzone dane osobowe Użytkownika przekazywane są następującym odbiorcom: organom państwowym, w tym: Prokuratorom, Policji, PUODO, Prezesowi UOKiK, jeżeli się o to do zwrócą, oraz dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie Administratora albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
2. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system Dotpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Ul. Wielicka 28b 30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791.
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

§3.

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Są również m.in. wykorzystywane do uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła oraz prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
2. Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Sklepu Internetowego. W swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§4.

1. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w szczególności:
I. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe,
II. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
III. uzyskania kopii swoich danych osobowych;
b) sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:
I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
II. Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
III. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania;
IV. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
V. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
VI. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), w następujących przypadkach:
I. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie ich wykorzystania następuje na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;
II. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
III. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
IV. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
jednocześnie zgłoszenie takowego żądania skutkuje tym, że do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem;
e) do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
I. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Przedsiębiorstwu Rodzinnemu „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych;
II. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe może świadczyć jedynie za zgodą (art. 7 ust. 3 RODO);
g) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów, również wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw (art. 21 RODO).
2. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Przedsiębiorstwo Rodzinne „IMPEROLL” s.c. Marcin Rafał Schwabe może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego. Dotyczyć może to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
3. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień drogą pocztową lub elektronicznie na adres sklep@imperoll.pl.
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, Użytkownik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.  Dowiedz się więcej.